Engin Sezen

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl…”
                                                                        Lâedrî

Sırr-ı Levlake’ye ve Amentü’ye canugönülden inanmış kimsenin, iş bu meyanda, sözü ehline tevdi etmesi iktiza eder…

Bu sabah da kelam-ı Şeyh Galib Dede’yi nuş edelim, ki yeni yıla ol Hatem-i Enbiya ve Resül-i Kibriya ile kadem basalım.

Cümle ihvana ruhlarımızı, her dem ruh-i revan-ı Muhammedi nurları ile yıkayıp yuduğumuz sağlıklı, bereketli, huzurlu yıl dilerim.

Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim,
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim,
Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim,
Menşur-ı ‘le-amrük’le müeyyedsin efendim.

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda,
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda,
Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da,
Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda.

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.

Ümmideyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz,
Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz,
Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz,
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.

Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma,
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma,
Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma,
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma.

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.